..:UKS OŁTARZEW:..
Wstąp do UKS-u

Nabory do
 UKS-u
Ołtarzew

http://cms-designs.de
Nawigacja
MENU GŁÓWNE

Strona Główna
Klub
Statut
Zarząd
Kontakt
Składki
Archiwum
Galeria

SENIORZY

Skład
Tabela Seniorzy
Terminarz Seniorzy
Treningi Seniorzy

MŁODZIKI U13

Skład
Tabela
Terminarz
Treningi

ORLIKI U11

Skład
Tabela
Terminarz
Treningi

GRUPA NABOROWA

Skład
Tabela
Terminarz
Treningi

TRENINGI BRAMKARSKIE

Treningi

INNE SEKCJE

Siatkówka Dziewcząt
Skład
Treningi

Szachy
Skład
Treningi

Unihokej Dziewcząt
Skład
PZU

http://cms-designs.de
Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OŁTARZEW

1

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy w Ożarowie Mazowieckim, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem

zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest Gmina Ożarów Mazowiecki

2. Siedziba Klubu znajduje się w Gminie Ożarów Mazowiecki.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu

podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej , ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o

systemie oświaty oraz własnym statutem

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz

ogólnokrajowych związków sportowych

§ 5

Klub używa pieczęci, barw, odznak i znaczników organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi

przepisami

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe

i sprzętowe Klubu.

2. Angażowanie wszystkich zainteresowanych do różnorodnych form aktywności ruchowej , gier

i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu

terytorialnego oraz poza nim

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich

sprawności fizycznej i umysłowej

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji

zadań sportowych

8. Profilaktyka antyalkoholowa wśród dzieci i młodzieży, a także odrywanie ich od innych nałogów

oraz przestępczości

9. Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin biednych i patologicznych

§ 7

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OŁTARZEW

2

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z UMiG Ożarów Mazowiecki, dyrektorami

szkół, radami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub wspiera swoją działalność społeczna praca swoich członków, działaczy oraz sympatyków Klubu

i rodziców uczniów

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Wspierających,

3. Honorowych.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, ich rodzice i dorośli, którzy złożą

pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu

2. Przyjęcie w poczet członków Klubu potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez

dwóch członków zarządu z podaniem daty przyjęcia.

3. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciele

podani w pisemnych deklaracjach nabywają prawa członka Klubu

4. Prawa i obowiązki członków Klubu są równe. Ograniczenie praw członków Klubu i nałożone na

nich obowiązki może wynikać jedynie z postanowień statutu

§ 11

Członkowie zwyczajni maja prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,

z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub

4. Korzystania ze wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych uchwałami odpowiednich

organów

5. Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałami odpowiednich organów

6. Odwołanie się od decyzji władz Klubu

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu,

zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający maja prawo do:

1. Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu

3. Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałami odpowiednich organów

§14

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OŁTARZEW

3

Członkowie honorowi mają prawo do:

Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałami odpowiednich władz

§ 15

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu

3. Godne reprezentowanie barw Klubu

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne zebranie Klubu.

5. Powiadamiać zarząd pisemnie o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej w terminie

14 dni od dnia dokonania zmiany

§ 16

Członkostwo w klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu

2. Skreślenie z listy członków uchwala Zarządu w przypadku

1. Umyślnego naruszenia postanowień statutu,

2. Nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez 6 miesięcy,

3. Działania na szkodę Klubu

3. Rozwiązania się Klubu

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Klubu – jako najwyższa władza klubu

2. Zarząd – jako organ zarządzający klubem

3. Komisja Rewizyjna – jako organ kontrolny

Oddział 1 Walne Zebranie

§ 18

1. Walne Zebranie tworzą członkowie Klubu

2. Członek Klubu może brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście

3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez zarząd

§ 19

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1. Określenie nazwy , siedziby i adresu Klubu

2. powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu Klubu i jego poszczególnych członków, określanie

liczby członków zarządu Klubu, a także sprawowanych przez nich funkcji oraz sposobu wyboru;

3. powoływanie (wybór) i odwoływanie komisji rewizyjnej i jej poszczególnych członków;

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu Klubu i komisji

5. rewizyjnej Klubu, oraz udzielanie absolutorium członkom zarządu koła;

6. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań finansowych

7. Powoływanie komisji problemowych

8. Uchwalanie regulaminu obraz walnego zebrania

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OŁTARZEW

4

9. Ustanowienie barw klubowych oraz herbu

10. Ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich

11. Uchwalanie programu sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

12. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

13. Podejmowanie uchwały o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,

§ 20

Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne

§ 21

Zwyczajne walne Zebranie jest zwoływane przez zarząd Klubu raz w roku celem – między innymi -

rozpatrzenia spraw §19 punkt 4 i 5

§ 22

1. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane przez zarząd klubu w każdym czasie.

2. Zarząd klubu jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zebranie także na wniosek:

1. komisji rewizyjnej klubu;

2. 1/3 ogólnej liczby członków klubu.

3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania powinien być złożony na piśmie

z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.

4. Zarząd klubu jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zebranie w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2. Walne zebranie powinno odbyć się nie później niż

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Niezwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania w terminie określonym w ust. 4 upoważnia

komisje rewizyjną do zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania.

§23

1. Zwołanie walnego zebrania następuje przez umieszczenie komunikaty na stronie klubu co

najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia z podaniem:

1. daty, godziny i miejsca mającego się odbyć walnego zgromadzenia;

2. porządku obrad.

2. Podmioty określone w § 56 ust. 2 mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad

walnego zgromadzenia określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku zarządowi

koła, co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

3. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad zarząd koła zawiadamia członków, co najmniej

na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§ 24

1. Walne zebranie jest prawomocne i może podejmować uchwały gdy zostało zwołane zgodnie z §23

oraz pod obecność co najmniej 1/2 członków uprawnionych do glosowania i jedynie w sprawach

objętych porządkiem obrad

2. Walne zebranie może podejmować uchwały bez zachowania wymogów ust. 1:

1. o ile obecni są wszyscy członkowie klubu i nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu

odnośnie trybu zwołania walnego zebrania, jak i porządku obrad lub;

2. w II terminie bez względu na liczbę obecnych o ile odbędzie się nie wcześniej niż 7 dni

a nie później niż 14 dni oraz termin został podany na stronie klubu nie później niż 3 dni od

walnego zebrania na którym nie stwierdzono kworum.

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OŁTARZEW

5

§ 25

1. Walne zebranie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.

2. Z przebiegu walnego zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący

i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zebraniu.

3. Członkowie klubu mogą przeglądać protokoły.

4. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła.

Oddział 2 Zarząd Klubu

§ 26

1. Zarząd klubu składa się z od 3 do 7 członków wybieranych z pośród członków Klubu.

2. W skład zarządu klubu wchodzą prezes , sekretarz

3. Walne zebranie może dokonać wyboru większej liczby członków zarządu klubu niż wynika

z punktu 2 powierzając im pełnienie określonych funkcji

4. Walne zebranie dokonuje wyboru członków zarządu w jeden z następujących sposobów

1. Przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji

2. Przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków którzy ze swojego grona

wybierają członków zarządu klubu na poszczególne funkcje , ukonstytuowanie się

zarządu musi nastąpić przez zakończeniem obrad walnego zebrania przez dokonanie

wyboru sekretarza i prezesa

3. Przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu klubu i na jego wniosek

pozostałych członków zarządu

5. W przypadku określonym punktem 4 podpunkt 2 oraz dokonania zmian pełnionych funkcji

w ramach zarządu klubu w trakcie jego kadencji, zarząd klubu o zmianach powiadamia

niezwłocznie członków klubu

6. Członek zarządu klubu który nie uzyskał absolutorium może być odwołany przez walne zebranie

zwykła większością głosów na tym samym posiedzeniu z pominięciem terminów dotyczących

umieszczania spraw w porządku obrad walnego zebrania

7. W przypadku przewidzianym w punkcie 6 a także w przypadku stwierdzenia przez walne zebranie

zaprzestania pełnienia funkcji przez członka zarządu walne zebranie może przeprowadzić wybory

uzupełniające do zarządu klubu z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw

w porządku obrad walnego zebrania

8. W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu klubu lub złożenia

przez niego pisemnej rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków zarząd klubu

powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu klubu lub tez innemu członkowi

klubu do czasu najbliższego walnego zebrania . osoba nie będąca członkiem zarządu klubu

w trakcie jego obrad dysponuje tylko głosem doradczym

9. Członkowie zarządu klubu pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu

wynagradzani.

§ 27

1. Posiedzenia zarządu klubu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał

2. Posiedzenie zarządu klubu zwołuje i prowadzi prezes klubu a w przypadku jego nieobecności

upoważniony wcześniej przez zarząd klubu inny członek klubu

3. W przypadku nie zwołania przez prezesa posiedzenia zarządu klubu w terminie określonym

w punkcie 1 posiedzenie zarządu klubu może zwołać upoważniony wcześniej członek zarządu

klubu

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OŁTARZEW

6

4. Zarząd może podejmować uchwały wyłącznie w obecności prezesa i sekretarza lub

upoważnionego wcześniej innego członka zarządu

5. Z posiedzeń zarządu klubu sporządza się protokół który podpisują przewodniczący obrad

i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu klubu

§ 28

Do kompetencji zarządu klubu należą wszystkie sprawy koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do

wyłącznej kompetencji walnego zebrania, a w szczególności:

1. bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem działalności statutowej klubu;

2. wykonywanie uchwał walnego zebrania

3. przyjmowanie i skreślanie członków ;

4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami

6. Zwalnianie w uzasadnionych przypadkach z płacenia składek

§ 29

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu,

jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób

zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwale o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd

większością 1/2 głosów przy obecności co najmniej 4/5 uprawnionych do glosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu

w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 30

1. Zarząd klubu we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji między swych

członków, z tym że:

1. prezes zarządu klubu kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje klub na zewnątrz,

kieruje pracą zarządu klubu oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także

dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

2. sekretarz sporządza protokoły zebrań zarządu klubu, prowadzi zbiór protokołów walnych

zebrań i zarządu klubu, rejestr uchwał walnych zebrań i zarządu klubu, prowadzi

korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-

administracyjną klubu;

2. Zarząd koła informuje członków koła o szczegółowym podziale kompetencji pomiędzy członków

zarządu koła.

Oddział 3 Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej

i finansowej koła.

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

3. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem

obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.

4. W przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, walne

zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające, z pominięciem terminów dotyczących

umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OŁTARZEW

7

5. O zmianach na stanowiskach w komisji rewizyjnej, jej przewodniczący powiadamia niezwłocznie

zarząd koła i członków koła.

6. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu,

jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób

zawiódł zaufanie członków Klubu.

7. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje

Komisja Rewizyjne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2 członków

uprawnionych do glosowania.

8. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu

wynagradzani.

9. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego

Zebrania Klubu w terminie od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 32

1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół

roku. Komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności zarządu klubu, w tym

dokumentacji finansowo–księgowej, co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący.

3. W przypadku, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia komisji rewizyjnej w terminie

i w sprawach określonych w ust. 1, posiedzenia zwołuje co najmniej

4. członków komisji rewizyjnej.

5. Z posiedzeń komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują

Wszyscy członkowie komisji rewizyjnej.

§ 33

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1. przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej

działalności zarządu klubu;

2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu klubu;

3. sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;

4. składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zebraniu, zawierających w szczególności

wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy zarządu klubu;

5. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu klubu;

§ 34

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa przez zarząd klubu lub poszczególnych jego

członków, komisja rewizyjna jest obowiązana powiadomić o tym właściwy organ nadzorujący.

Oddział 4. Przepisy wspólne dla zarządu klubu i komisji rewizyjnej

§ 35

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje

prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób przyjętych nie może

przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OŁTARZEW

8

§ 36

1. Nie można być jednocześnie członkiem zarządu klubu i komisji rewizyjnej.

2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami zarządu klubu

w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz

być podwładnym w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej

3. Kadencja Zarządu Klubu oraz komisji rewizyjnej trwa dwa lata od momentu dokonania wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§37

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd

Klubu.

§39

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwal władz Klubu, Zarządowi przysługuje – zgodnie

z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących

kar:

a) Upomnienia,

b) Nagany,

c) Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d) Wykluczenia z klubu

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego

Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 40

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) Składki członkowskie,

b) Darowizny i zapisy,

c) Dotacje na zadania państwowe z zakresu Kultury Fizycznej zlecone Klubowi,

d) Dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny.

§ 41

Dla ważności oświadczenia w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia

pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa i Sekretarza.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 42

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OŁTARZEW

9

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów

przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.

§ 43

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony

majątek.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
http://cms-designs.de

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie